Piramida

Piramide su pretvarači i emiteri energije osnovnog polja. Energiju koju piramida skuplja fokusirana je u njenom centru točno na 1/3