Nataša Siri Amrit - Shakti Dance® - Joga plesa / TAM, KJER SI TI, ZARES TI

Delavnica Joge Plesa – Shakti Dance®
TAM, KJER SI TI, ZARES TI

z Natašo Siri Amrit

6 dnevna delavnica

Začetek delavnice v nedeljo 30.06.2024. ob 10h in zaključek v petek 05.07.2024. ob 13.00

SHAKTI je energija, v vsem in vsepovsod. Energija ženskega božanskega principa,
ki je neskončno kreativna in živa.
Bi jo želela bolje spoznati in imaš rada jogo in ples?
 Si želiš zavestno predati sebi, objemu svojega miru in iskrivega pogleda, utelešene sinergije vsega kar si?
Je tvoj ples življenja lahkoten, igriv ali obtežen, morda žalosten, jezljiv?
 Si želiš več harmonije, več sebe v mehkobi in milini, ki jo prinaša Shakti Dance® – joga plesa?

Potem je to delavnica zate!

Joga Plesa – Shakti Dance® je miline polna jogijska praksa, ki v tebi skozi ples in zavesten odnos dih-gib prebuja zdravilne tokove, ljubečo, živo in subtilno naravo v tebi.
Skozi ples in petje manter osvobodi blokade in utelesi svojega iskrivega duha, kajti modrost telesa te vodi,
le prisluhniti je potrebno.

Shakti Dance® je Joga plesa, oblika zavestnega in predanega plesa v katerem se prepletajo različni plesni stili, gibi in ritmi kot jogijsko orodje podprto z dihom, fokusom in energetskim tokom. Je originalna metodična Jogijska vadba, ki jo je ustvarila Sara Avtar Olivier iz Velike Britanije. Sestavljen je iz kombinacije 8 faz, ki vsebujejo implementirano notranjost Jogiske Filozofije in prakse Kundalini Joge, kot jo je učil Jogi Bhajan.
Prepleta dih, gib in čuječnost, ki širi našo zavest, ki se skozi ples zliva z našo esenco Biti.

Sistematičen pristop vadbe Shakti Dance®  prebuja in uteleša organske principe harmoničnega gibanja, ki ustvarja harmoničen pretok Prane v našem umu in telesu. Zato prebuja »Ustvarjalen Shakti tok«, ki daje občutek svežine, prebujenosti in izpolnjenosti.

Potek delavnice  Shakti Dance® je harmoničen tok Asan v gibanju (Shakti raztezanje), Ritmično Dihanje, Energetske Plesne Vaje (kratke plesne fraze in koraki v prostoru ), Prosti ples in plesna improvizacija, Sprostitev,  Meditacija v gibanju na glasbo (Celestialna Comunikacija & Mantrična Koreografija) in Meditacija v mirovanju.

             Dobrobiti delavnice:

  • Harmonija energetskega, mentalnega in fizičnega telesa
  • Ravnotežje Vetrov v telesu
  • Jačanje živčnega sistema
  • Odpiranje energetskih tokov – meridijanov- za še več pretoka energije
  • Regeneracija s pozornostjo na dihu in za janost uma
  • Shiva -Shakti uravnotežen sveti moški in ženski princip
  • Več spontanosti, igrivosti in ustvarjalnosti
  • Sprostitev
  • Meditacija v gibanju za jačanje aure
  • Meditacija v mirovanju

O učiteljici – Nataši Siri Amrit

Prva slovenska Shakti Dance® profesionalna učiteljica trenerka, učiteljica Kundalini joge,
koreografinja, plesna pedagoginja, profesorica sodobnega plesa na SVŠGUGL,
 umetniška vodja plesne in joga šole PS INTAKT, Ljubljana.

Je izjemna ženska v svetu joge in plesa, z več kot 30-letnim strokovnim znanjem kot plesna pedagoginja, koreografinja, nekdanja profesionalna plesalka, učiteljica plesa in joge, selektorica in producentka. V zadnjih 11 letih se je poglobila v svet Shakti Dancea® – Joge plesa in Kundalini joge, ter postala prva slovenska profesionalna trenerka Shakti Dance® prakse.

Za njo je že 5 uspešno izpeljanih celoletnih mednarodnih jogijskih treningov, kjer izobražuje bodoče učiteljice Shakti Dance prakse in pomembno prispeva k razvoju plesa in joge v Sloveniji ter v Evropi.

Kot gonilna sila PS Intakt zadnjih 30 let, ki je eno izmed vodilnih sodobno plesnih in jogijskih šol v Sloveniji, je pustila trajen pečat. Njene programe je obiskalo in uspešno zaključilo več kot 5.000 učenk_cev, Mednarodno so njene predstave in poučevanja zaznamovali odri in delavnice po vsej Evropi, od Bruslja do Barcelone.

Njeno edinstveno združevanje plesa in joge je ustvarilo popolnoma nov in svež poetičen jezik gibanja, ki predstavlja potovanje, ki se nenehno razvija, podobno kot življenje samo. S svojim ustvarjalnim delom še naprej navdihuje in oblikuje magične zdravilne vrtove plesa in joge na delavnicah doma in v tujini.

INTERVJU z Natašo Siri Amrit: https://www.paradaplesa.si/ujemi-korak/natasa-tovirac-shakti-dance-ko-se-zivljenje-spremeni-resnicno-in-ocarljivo-na-bolje/

Shakti Dance® z Natašo Siri Amrit
https://intakt.si/shakti-dance-joga-plesa/

SHAKTI DANCE AKADEMIJA
https://www.shaktidanceacademy.online/

PRISPEVEK ZA 6 DNEVNO DELAVNICO:
237,00 € prijava do 15.04. 2024 z vplačilom akontacije
267,00 € prijava do  31.05. 2024 z vplačilom akontacije
297,00 € prijava po 31.05. 2024 z vplačilom akontacije

Rezervacije v Hotelu Korinjak: https://korinjak.com/rezervacija/

Delavnica poteka v slovenskem ali angleškem jeziku ( po potrebi Nataša prevaja tudi v hrvaščino), odvisno od potrebe skupine.

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z Jogo Plesa – Shakti Dance_om lahko pišite na mail: info@intakt.si

Srčno dobrodošli!

SAT NAM
Nataša Siri Amrit


Shakti Dance®  -The yoga of Dance WORKSHOP
WHERE YOU ARE, TRULY YOU
with Nataša Siri Amrit

6-day workshop 

The workshop will start on Sunday, June 30, 2024, at 10:00 AM and will conclude on Friday, July 5, 2024, at 1:00 PM.

SHAKTI is the energy in everything and everywhere. It is the energy of the feminine divine principle, infinitely creative and alive.
Would you like to get to know it better and do you love yoga and dance?
Do you wish to consciously surrender to yourself, embrace your peace, and embody the synergy of all that you are?
 Is your dance of life light, playful, burdensome, perhaps sad, or fiery?
Do you desire more harmony, more of yourself in the softness and gentleness brought by Shakti Dance® – the dance of yoga?

Then this workshop is for you!

Yoga of Dance – Shakti Dance® is a gentle yogic practice that awakens healing flows within you through dance and a conscious relationship with breath and movement. Through dance and chanting of mantras, release the blockages and embody your playful spirit, as the wisdom of the body guides you, you just need to listen.

Shakti Dance® is the Yoga of dance, a form of conscious and devoted dance that weaves together various dance styles, movements, and rhythms as a yogic tool supported by breath, focus, and energetic flow. It is an original methodical Yoga exercise created by Sara Avtar Olivier from the United Kingdom. It consists of a combination of 8 phases, incorporating the inner aspects of Yogic Philosophy and the practices of Kundalini Yoga as taught by Yogi Bhajan. It intertwines breath, movement, and mindfulness, expanding our consciousness, which merges with our essence through dance.

The systematic approach of Shakti Dance® practice awakens and embodies the organic principles of harmonious movement, creating a harmonious flow of Prana in our mind and body. Therefore, it awakens the “Creative Shakti flow,” giving a sense of freshness, awakening, and fulfillment.

The workshop flow of Shakti Dance® includes a harmonious flow of Asanas in movement (Shakti stretching), rhythmic breathing, energetic dance exercises (short dance phrases and steps in space), free dance and dance improvisation, relaxation, meditation in motion to music (Celestial Communication & Mantric Choreography), and meditation in stillness.

Workshop benefits include:
• Harmony of the energetic, mental, and physical body
• Balancing the Winds in the body
• Strengthening the nervous system
• Opening energy flows – meridians – for even greater energy flow
• Regeneration with attention to breath and clarity of mind
• Balance of the sacred male and female principles – Shiva-Shakti
• More spontaneity, playfulness, and creativity
• Relaxation
 • Meditation in motion to strengthen the aura
• Meditation in stillness

About the teacher – Nataša Siri Amrit:
The first Slovenian Shakti Dance® professional teacher-trainer, Kundalini Yoga teacher, choreographer, dance pedagogue, professor of contemporary dance at SVŠGUGL, artistic director of the dance and yoga school PS INTAKT in Ljubljana.

She is an extraordinary woman in the world of yoga and dance, with over 30 years of professional knowledge as a dance pedagogue, choreographer, former professional dancer, dance and yoga teacher, selector, and producer. In the last 11 years, she has delved into the world of Shakti Dance® – the dance of yoga and Kundalini yoga, becoming the first Slovenian professional trainer of Shakti Dance® practice. Over the past 30 years, as the driving force behind PS Intakt, one of the leading contemporary dance and yoga schools in Slovenia, she has left a lasting imprint.
More than 5,000 students have successfully completed her programs, and internationally, her performances and teachings have marked stages and workshops throughout Europe, from Brussels to Barcelona. Her unique fusion of dance and yoga has created a completely new and fresh poetic language of movement, representing a journey that is constantly evolving, much like life itself. With her creative work, she continues to inspire and shape magical healing gardens of dance and yoga in workshops at home and abroad.

INTERVIEW with Nataša Siri Amrit: https://www.paradaplesa.si/ujemi-korak/natasa-tovirac-shakti-dance-ko-se-zivljenje-spremeni-resnicno-in-ocarljivo-na-bolje/

Shakti Dance® with Nataša Siri Amrit https://intakt.si/shakti-dance-joga-plesa/

SHAKTI DANCE ACADEMY https://www.shaktidanceacademy.online/

CONTRIBUTION FOR THE 6-DAY WORKSHOP:
€237.00 registration by April 15th 2024 with a deposit payment 
€267.00 registration by May 31st 2024  with a deposit payment
€297.00 registration after May 31st 2024  with a deposit payment

Reservations at Hotel Korinjak: https://korinjak.com/rezervacija/

The workshop is conducted in Slovenian or English language (Natasha also translates into Croatian if needed),
depending on the needs of the group.

For any additional questions regarding Yoga Dance – Shakti Dance, please email: info@intakt.si

Warmly welcome!

SAT NAM
 Nataša Siri Amrit

Translate